03/06/2010

Interview in het e-dagblad "De Groene Belg"

Interviews doen met politici die al dagelijks in de massamedia aan bod komen, is niet de taak van alternatieve media. Wel de nieuwe partijen opzoeken en onderzoeken of zij nieuwe antwoorden kunnen bieden hebben op vaak aloude problemen. Vandaag een gesprek met Thierry Vanhecke van Pro Bruxsel, een partij die specifiek voor het belang van alle Brusselaars opkomt en die daarom ooit smalend in de pers afgedaan werd als een "Brussels NVA." Ten onrechte zoals zal blijken.

Onderstaand interview vond plaats eind mei, in hartje Brussel, op een zonovergoten terrasje waar we gedurende ons anderhalf uur durend onderhoud 7 keer opgeschrikt werden door loeiende politiesirenes. Onderweg naar de afspraak was ik al een jankende sirenewagen van Sibelga tegengekomen: het lijkt soms of iedereen in Brussel met een sirene mag rondvliegen. En wat gaat Pro Bruxsel hier aan doen als de partij op Brussels niveau mag meeregeren, mijnheer Vanhecke ?

Thierry Vanhecke: "Inderdaad, dat is één van de moeilijk berekenbare, maar onaanvaardbare vormen van vervuiling in Brussel. Wel dat moet natuurlijk gereglementeerd worden via een effectief "Geluidsplan voor Brussel." Nu loopt het de spuigaten uit. Dat moet in overleg met alle betrokkenen want de hulpdiensten moeten zich ook een weg kunnen banen ..."

jpe: Een typisch politieker-antwoord ... En ondertussen lijden de burgers verder . . .

Thierry Vanhecke: "Sta me toe te zeggen dat ik zelf ook soms moeilijk heb met de manier waarop politieke partijen zich in bochten weten te wringen. Als je vanuit het standpunt van een politieke partij denkt, ben je vaak eerst bezig met het overleven van de eigen partij in plaats van met het oplossen van de problemen van de mensen. Vandaar dat het vaak allemaal zo vreselijk lang duurt voor problemen opgelost raken."

jpe: Waarom heb je dan toch mee Pro Bruxsel opgericht ?

Thierry Vanhecke: "Wel, zoals het politieke landschap er nu aan toe is, zijn er geen alternatieven meer. En de media treffen daar mee schuld aan. De dag dat wij onze persconferentie hielden over onze institutionele voorstellen voor een nieuw en solidair België coverde Het Laatste Nieuws in het groot dat de VLD wil dat de politici 5 % minder gaan verdienen. Terwijl iederen weet, dat dat er toch niet van komt.

Wel verwacht ik dat er meer en meer thema-partijen zullen opkomen. Voor de derde leeftijd bv. De bevolking bestaat binnenkort voor één derde uit derde leeftijders. En met het geknabbel aan de pensioenen zullen die een stem willen hebben."

jpe: Maar we hadden al eens de partij Waardig Ouder Worden en dat is geen succes geweest.

Thierry Vanhecke: "Inderdaad, Maar er komen altijd meer ouderen én de pensioenen komen in zwaar weer terecht, dus kan zo'n partij in de toekomst wel succesvol zijn. Nu heeft iedere partij wel iets over de ouderen in haar programma, maar ze zijn er niet uitgebreid en grondig mee begaan. Een ander voorbeeld: de volksbeweging in Antwerpen tegen de Lange Wapper had ook kunnen leiden tot een nieuwe politieke partij.

Zo'n nieuwe partijen kunnen de politiek een stuk democratischer maken als ze de spelregels van de politiek ook ter discussie stellen. Neem nu het referendum. Een nationaal Belgisch referendum is op dit moment zelfs niet eens mogelijk. Voor referenda op gemeentelijk niveau moet je al de handtekeningen van 10 % van de gemeentelijke bevolking achter je iniatief krijgen. Dat is enorm veel. In jouw gemeente Schaarbeek zou dat 12.500 handtekeningen zijn op een bevolking van 125.000 inwoners.

Een aanverwant punt van kritiek op het politieke reilen en zeilen is dat het besluitvormingsproces zoals het nu marcheert, veel minder bepaald wordt door wat de partijen inhoudelijk voorstaan, dan door allerlei mechanismen. Er is nu al te veel dat niet kan. Zo is er geen federale kieskring. Er zijn geen overheidssubsidies voor kleine en nieuwe partijen. Er is de 5 % kiesdrempel. En dan is er de manier waarop de partijen zelf de kieslijsten samenstellen. Waarom hebben we bv. opvolgerslijsten nodig ?"

jpe: Ter verduidelijking: als politicus A die bovenaan partijlijst X staat niet gaat zetelen waar hij of zij verkozen is, dan neemt niet de tweede verkozene op de lijst de plaats van zetelen in, maar de man of vrouw die bovenaan de opvolgerslijst gezet werd. Ook al heeft bijna niemand voor die persoon gestemd.

Thierry Vanhecke: "Inderdaad. Politici zouden alleen nog mogen plaats nemen op lijsten van niveau's waar ze echt ook hun mandaat opnemen. Nu zet het systeem veel te veel dingen vast. Je moet de regels zodanig maken dat het veel democratischer wordt. Dat beschrijft VRT- journalist Ivan De Vadder ook in zijn nieuwste boek."

"Brussel wordt onderuitgehaald door de twee andere gewesten"

jpe: Wanneer en waarom werd Pro Bruxsel eigenlijk opgericht ?

Thierry Vanhecke: "Het is ontstaan uit contacten tussen allerlei Brusselaars onder andere naar aanleiding van het Brussels Manifest dat 5 jaar geleden aan alle Brusselaars werd voorgelegd. We willen alle verschillende geledingen van Brussel aan bod laten komen. Toen we daarvoor samenkwamen, rees de vraag: willen we blijven werken via individuele contacten tussen mensen of zetten we een structuur op ? Een partij ?

Midden 2008 zijn we dan gestart en al snel ondernamen we een aantal akties. Dan kwamen ook al vlug de verkiezingen van 2009. We kwamen daarbij op met concrete voorstellen en met de analyse dat Brussel als gewest, onderuitgehaald wordt door de twee andere gewesten. De Brusselse economie slabakt, het onderwijs staat voor grote uitdagingen; er zijn wel honderd bijkomende scholen in Brussel nodig. En ondertussen gaat zo'n vierde van het geld van het Gewest naar de MIVB die voor een groot stuk dient om pendelaars van buiten het gewest op en van hun werk te brengen.

Voor het tweetalig gewest Brussel moesten we dan in 2009 meteen twee lijsten indienen, want met één tweetalige lijst opkomen in dit tweetalig gewest, dat mag niet ! Dus moesten we afzonderlijk opkomen met Pro Bruxsel N en Pro Bruxsel F. Het resultaat was samengeteld exact 8.065 stemmen en dat is op Brussels niveau een pak meer dan bv. Groen! We werden meteen de 8ste van de 21 partijen die hier opkwamen en we zijn niet ver verwijderd van VLD en CD&V."

jpe: Met dien verstande dat de drie vermelde partijen zich alleen naar Nederlandstalige Brusselaars richten en jullie zowel Frans- als Nederlandstalige kiezers aanspreken.

Thierry Vanhecke: "Voila. Die kloof willen we dichtrijden. Daarom hebben we na de verkiezingen werkgroepen gevormd om onze thema's verder uit te werken. Een aantal groepen hebben hun conclusies reeds voorgelegd, zoals die over de institutionele hervormingen.

Ons standpunt is nu dat de Gemeenschappen moeten verdwijnen, met alles wat daarbij hoort (zoals in Brussel de VGC, Cocof en de GGC). Van gemeenschap tot gemeenschap - tussen Vlaanderen en Franstalig België - over de toekomst van het land onderhandelen, dat werkt niet. Dat is bewezen. Wij stellen daarom voor de drie gewesten van het land de voorrang te geven, of met de Duitstalige regio er bij, de vier gewesten.

Daarnaast wordt ook het Belgisch parlement anders georganiseerd. Van de Senaat die we niet willen afschaffen, zouden we een reflectiekamer maken, een trefpunt waar vertegenwoordigers van de vier gewesten samen vergaderen, samen met politici die op federale basis verkozen werden. De Kamer zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de bevolking van elk Gewest, terwijl de Senaat zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Gewesten en, deels, van 15 senatoren verkozen in de federale kieskring.

jpe: Maar je weet goed genoeg dat geen enkele flamingant de gewestvorming met drie bespreekbaar acht. Een driedeling waarbij Brussel en Wallonië samen front kunnen vormen tegen Vlaanderen, dat is de nachtmerrie van elke flamingant. Een erg flamingantische De Standaard presteerde het op maandag 31 mei zelfs om op zijn pagina's 8 en 9 in het groot deze titel te plaatsen: "BELGIE - Lnd, 2 gwsten + 3 gmnschppen, op te knappen." Twee gewesten . . . Brussel werd gewoon niet als gewest meegeteld terwijl het toch officieel bestaat als Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Thierry Vanhecke: "Inderdaad sommigen achten die gewestvorming met drie onbespreekbaar. Maar mogen wij Brusselaars toch niet ook onze visie hebben ? Het is toch niet omdat de ene groep vindt dat iets absoluut niet mag, dat ze de andere groep het recht mag ontnemen om daar wel naar te streven ? We leven toch in een democratie ?

Het is overigens een evolutie die Europees ook bezig is. Jij schrijft vaak over provincies, maar ik denk dat die achterhaald zijn. In Europa zie je meer en meer regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. Twee voorbeelden in onze buurt zijn die van de Euregio (Belgisch + Nederlands Limburg, Luik en de Duitse regio Aken) en de regio rond Kortrijk-Rijsel.

We evolueren naar een situatie van officiële en niet - officiële regio's die economische polen vormen."

jpe: Eén van de grote uitdagingen voor Brussel is de grote groep allochtone jongeren die te weinig scholing opdoen om later economisch mee te kunnen. Wat wil Pro Bruxsel hier aan doen ?

Thierry Vanhecke: "Het Brussels Gewest moet de beschikking krijgen over alle bevoegdheden inzake onderwijs. Eens dat het Gewest over deze bevoegdheden, die nu vallen onder de Franse en Vlaamse gemeenschappen, in eigen handen heeft stelt Pro Bruxsel voor om een algemeen tweetalig (NL-Fr) onderwijs organiseren vanaf de 1e klas van het lager onderwijs en het aanleren van een 3e en 4e taal vanaf het middelbaar onderwijs. En door een correcte financiering van het Gewest, moet ook het onderwijs beter gefinancierd kunnen worden zodat het zijn taak aankan."

Waarom negatief doen over je meertaligheid die alleen maar voordelen biedt ?

jpe: Nu we het over onderwijs hebben, wat heb je zelf gestudeerd ? Je schreef op je Pro Bruxsel blog dat je "als overtuigd Europeaan Brussel, hoodstad van Europa, wil helpen op de kaart te zetten als volwaardig gewest. Maar van waar kom je ? Ben je Brusselaar van geboorte ? Waar liggen je roots ?"

Thierry Vanhecke: "Van huize uit ben ik Antwerpenaar. In 1970 kwam ik naar Brussel en sindsdien heb ik hier in meerdere Brusselse gemeenten gewoond. Studeren deed ik aan de VUB: sociologie en communicatiewetenschappen. En waar ik nu ook actief ben in B Plus, was ik ook een tijd hoofdredacteur van A PLUS ... Maar dat was een tijdschrift voor architectuur en stedenbouw; toen reeds waren we daar bezig hield de grootstedelijke problematiek en energiezuinig wonen. Midden jaren '80 werd ik belast met de organisatie van de "Stads- en dorpsvernieuwingcampagne in Vlaanderen". Ik ben ook nog kabinetsmedewerker geweest bij het opstarten van het Brussels Gewest.Midden jaren 90 werkte ik een tijd als zelfstandige inzake "public affairs en crisis management consultant". Momenteel ben ik ambtenaar.

Dankzij al die jaren aktiviteit in Brussel ben ik steeds beter tweetalig geworden en nu kom ik op voor die tweetaligheid. Men heeft me lang allerlei schuldgevoelens aangepraat. Voor de Nederlandstaligen was ik een opportunist die naar de andere kant overliep. Voor de Franstaligen "le petit flamand". Ik spreek overigens ook Engels, "even slecht als ik Frans en Nederlands praat". Dat wat een positieve eigenschap zou moeten zijn, het meertalig zijn, daarvoor werd ik jarenlang een tikkeltje misprezen. Maar in de jobs die ik deed, ervaarde ik hoe meertaligheid je alleen maar voordelen biedt. Dus waarom daar negatief over doen ?

Die meertaligheid moeten we versterken net zoals er weer een Belgisch gevoel versterkt moet worden door die federale kieskring in te voeren zodat mensen uit heel het land kunnen stemmen voor mensen uit heel het land. Zodat Nederlandstaligen ook kunnen stemmen voor bekwamen Franstalige politici en omgekeerd.

We moeten af van die opsplitsing die leidt tot taalzuivere regio's. Is het niet al te gek dat er zelfs in Brussel geen unitaire partijen zijn ?"

jpe: En de PVDA ?

Thierry Vanhecke: "Dat is een uitzondering. Zij zijn consequent op dat vlak.

Nu bij de Belgische verkiezingen zijn er wel tweetalige lijsten toegelaten voor de Kamer maar niet voor het Parlement wat betekende dat we voor de Senaat hier in Brussel met onze partij twee keer 5.000 handtekeningen moesten ophalen om te mogen deelnemen aan de verkiezingen. "

jpe: Kan je dat niet vermijden door handtekeningen van verkozenen van de grote partijen te vragen ?

Thierry Vanhecke: "Inderdaad en die doen dat traditioneel om de andere grote partijen een hak te zetten. De MR geeft dan handtekeningen aan kleinlinks om zo de PS stemmen af te snoepen en omgekeerd. Dat is een traditie. Maar wat zien we nu ? Dat wij van geen van de grote partijen zo'n handtekeningen kregen. Blijkbaar vinden ze ons te ambetant. Zij willen ook geen van allen de gemeenschappen afschaffen. Raak daar niet aan ! Wij wel. Wij willen af ook van de concurrentie-logica en meer komen tot een Belgisch gevoel van samenwerking."

Een alternatief voor Kafka

jpe: Is jullie nadruk op de Gewesten niet al te économisch ? Want zoals het in België georganiseerd is, staat Gewest voor het economische en Gemeenschap voor het culturele, het onderwijs ook. En als je de Europese context er bij haalt: Europa is ook al economie wat de klok slaat.

Thierry Vanhecke: "De Commissie denkt inderdaad heel eng economisch. Ik mik meer op regio's met een eigen identiteitsgevoel. Weet je, in het Frans kan je het woord gemeenschap op twee manieren vertalen: door communauté of door collectivité. Wij staan voor een Brusselse collectiviteit. En die heeft niets te maken met wat er in Vlaanderen of Wallonië gebeurt.

Noteer overigens dat artikel 35 van de Belgische Grondwet stelt dat de Gewesten bepalen hoe zij werken en wat er nog naar de natie gaat.

In het algemeen moet hier het subsidiariteitsbeginsel gelden: doe iets op dat niveau waar het het beste gedaan wordt.

De sociale zekerheid, de pensioenen, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking bv., dat organiseer je op Belgisch niveau. Het kan voor een Vlaams of Waals minister wel leuk zijn om ontwikkelingsprojecten in het Zuiden te kunnen bezoeken, maar die mensen ginder hebben er niets aan of ze nu hulp krijgen van Vlaanderen, Wallonië of België. Als het geld maar toekomt en goed besteed wordt. Nog zo'n voorbeeld: de geluidsnormen voor Zaventem. Nu kan een piloot afhankelijk van hoe hij komt aanvliegen, te maken krijgen met vier verschillende normen: Vlaams, Waals, Brussels en Belgisch. Dat is toch kafkiaans. Waar zijn we mee bezig ?"

jpe: Met postjes scheppen en verdelen voor politiekers en hun vriendjes ?

Thierry Vanhecke: "Belangrijk is dat je in erste instantie gaat kijken naar wat het beste werkt voor de mensen, niet voor de politici. En dan alles op het juiste niveau organiseren. En die lijn ook doortrekken naar Brussel. Eén van onze voorstellen is daartoe dat het Brussels Gewest inkomstenbelastingen mag heffen op de pendelaars die hier ook hun inkomen komen verdienen. De personenbelasting moet geïnd worden, daar waar het loon verdiend wordt.

Ander voorbeeld: het veiligheidsbeleid. Er moet veel meer samenwerking komen binnen de Brusselse politie, er moeten zo'n honderdtal wijkcommissariaten komen en er moeten hier agenten zijn die uit Brussel zelf komen, die de stad kennen en er niet even komen in rondlopen. "

Steeds vaker gediscrimineerd omdat je in Brussel woont

jpe: Men hoort soms wel eens dat Brusselaars in België tweederangsburgers aan het worden zijn. Een voorbeeld: de Vlaamse jobkorting, die kon je als Nederlandstalige Brusselaar niet krijgen. Dan maken ze je altijd wijs dat wij Brusselse Brabanders, ook Vlamingen zijn, maar als het op de centen aankomt ...

Thierry Vanhecke: "Dat is één heel duidelijk voorbeeld. Maar er zijn er steeds meer. Zo werd er in het Waalse Marshallplan voor taallessen in het buitenland financiële steun voorzien voor studenten die in het buitenland talen gaan studeren. Maar wat kreeg een familielid dat daar dacht voor in aanmerking te komen, te horen: "Neen, niet voor jou, want jij woont in Brussel."

De Brusselaar wordt inderdaad een tweederangsburger. Nog een concreet voorbeeld. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de Brusselse MIVB voor de vervoersabonnementen van Vlaamse jongeren. Maar de Brusselse jongeren krijgen bij de MIVB geen gratis abonnementen.

En zo komen er steeds meer discriminaties van de Brusselaars in dit land. "Alle Belgen gelijk" .. Steeds minder de regel. Nog een voorbeeld. Een vriendin die werkt voor een omroep kreeg het voorstel om onder voordelige voorwaarden een levensverzekering te nemen. Toen zij wou inschrijven, werd ze geweigerd: "Neen, je woont in Brussel. Daar kost het tweemaal de prijs want de mortaliteit en de onzekerheid is er te hoog." Als de privé dus ook nog eens de Brusselaars begint te discrimineren !"

Brussel of Brabant ?

Na een kort intermezzo, gaat het gesprek opeens verder over BHV.

Thierry Vanhecke: "BHV dat is een gewestelijke materie die door Vlaanderen moet opgelost worden. Brussel heeft daar geen uitstaans mee. Wel moet de Europese richtlijn op bescherming van de minderheden, door alle gewesten aanvaard en gerespecteerd worden. Voor Pro Bruxsel is BHV geen issue."

jpe: Waarvan akte, maar plooi je met dit soort standpunten niet te zeer op Brussel terug ? Moeten we niet Brussel in zijn economische en menselijke contekst zien, in Brabant. Waarom ontwikkel je niet heel Brabant als één regio ?

Thierry Vanhecke: "Ik vind dat er wel over de grenzen samengewerkt moet worden."

jpe Maar waarom over de grenzen ? Waarom spreken we nu in wat vroeger de ene provincie Brabant was, over al die grenzen ? Jullie schrijven zelf in jullie programma dat het beleid in Brussel zich moet "richten op een mobiliteitsbeleid dat ook de verschillende werkgelegenheidsbekkens van het hinterland van Brussel bedient zodat de Brusselse werkloosheid daalt."

Dat hinterland, dat heeft een naam: dat is de provincie Brabant. Haar heb je nodig om de Brusselaars aan een job te helpen. Je kan Brussel echt niet als een eiland zien.

Om nog es terug te komen op "BHV": de Franstaligen die nu naar de Vlaamse buurgemeenten van de Brusselse regio verhuizen en die daar verfransen, zijn dat niet mensen die vertrekken uit Brussel omdat ze in Brussel steeds meer door de binnenkomers uit het buitenland én hun grote gezinnen verdrongen worden ? Moet je dan niet naar een integrale oplossing voor heel Brabant, voor heel België ?

Thierry Vanhecke: "Dat is inderdaad een belangrijk aspect dat je mee in de evaluatie moet opnemen. Ondanks de uitstroom blijft het bevolkingsaantal groeien en de vraag naar sociale woningen alsmaar stijgen. We staan hier dus vandaag voor een dubbel fenomeen: bijkomende kwalitatieve en energiezuinige huisvesting voorzien in grote getale, met aandacht voor sociale mix en voor voldoende aangename groene ruimtes. Brussel beschikt nog over groen in vergelijking met andere grote steden, en daar moeten wij zorg voor dragen. Daarnaast is het ook zo dat nieuw toegekomen Brusselaars op een behoorlijke manier moeten onthaald worden en wij de verantwoordelijkheid hebben om hen uitzicht te geven op een menswaardige toekomst, waardoor gettovorming kan vermeden worden. Maar zo'n probleem pak je aan van bij het begin, met name het onderwijs. Of zelfs vroeger: bij de crèches. Er moeten zo'n 2 à 300 nieuwe erkende crèches bijkomen, waar men best meteen de jongsten laat kennis maken met meerdere talen. En daarna, tweetaligheid van in het kleuteronderwijs, en 3 à 4-taligheid in het middelbaar onderwijs. Aldus sluit je ook nauw aan op de arbeidsmarkt, waar de vraag naar meertaligen alsmaar groter wordt. En het activeringsbeleid moet ook afgestemd worden op werkzoekenden, met daarbij transregionale afspraken. In Zaventem -vroeger Brussel-Nationaal- is er zeker nog een pak werkgelegenheid te vinden, ook voor Brusselse jongeren.

Je sprak over Brabant; dat staat niet zo op het verlangenlijstje van Pro Bruxsel maar inderdaad, moesten een aantal materies zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, afvalbeheer enz vanuit een provinciaal perspectief benaderd worden, zouden er zeker gunstige resultaten uit voortvloeien. Maar dan moet het wel gaan om de vroegere provincie Brabant; niet de taalzuivere 2 provincies die we nu kennen. En dan hef je meteen ook de functie van goeverneur voor Brussel af en voegt zijn bevoegdheidspakket bij de Brusselse regezring.

jpe: Inderdaad, terug naar onze oude eengemaakte provincie Brabant. De flaminganten zullen het graag horen. Iets anders nu: waar situeert Pro Bruxsel zich op de links rechts as ?

Thierry Vanhecke: "Onze partij telt progressieven en liberale pragmatici. Voor ons is dat onderscheid van weinig belang in de context waarin we werken. Het zal eerder gaan om deze vraag: wie draagt bij tot een gemeenschappelijk project voor Brussel ? Ik zou nu kunnen zeggen van welke partijen ik daarbij het meest verwacht, welke politici ik er het best toe zie bijdragen, maar namen noemen past hier niet, want bij elke politicus zijn wel kritische kanttekeningen te maken. Onze volgende uitdaging - na de verkiezingen - wordt alvast hoe we druk kunnen uitoefenen op de traditionele partijen om een beter grootstedelijk beleid uit te werken. Hoe de grote steden degelijker doen functioneren ?

Nog één concreet pijnpunt dat ik wil vermijden: de leegstandstaks. Die is er, maar wordt niet toegepast. De burgemeesters willen zich niet onpopulair maken. Erger is nog dat er zelfs veel overheidsgebouwen leeg staan. Met welke arrogantie leggen politici dan aan de burger regels en boetes op, als ze de regels zelf niet nakomen ?

Wat met de bevolkingsexplosie en Brussels leefbaarheid ?

jpe: Die leegstand aanpakken, kan je ook als een daad van ecologisch bestuur beschouwen. Wat zijn jullie andere prioriteiten op ecologisch vlak ? In jullie programma staat er wel een hoofdstuk over mobiliteit waar ik uit leer dat je de auto minder koning wil laten zijn en dat je de "zachte verplaatsingen" en het openbaar vervoer wil bevorderen, maar een goed milieubeleid omvat meer dan mobiliteitsbeleid. Wat wil je doen inzake de luchtvervuiling, de lawaaihinder, het beperkte groen en de beperkte speelplaatsen in Brussel ? Wat ook met de bevolkingsexplosie die heel de leefbaarheid van het Brussels milieu zwaar belast ? Geen woord over cursussen Familieplanning in jullie programma, daar waar het OCMW van Antwerpen die wel al geeft bv. Is er ook geen nood om voor de Brusselaars massaal cursussen milieu-respect te organiseren, al was het maar om hen de auto meer te laten staan, om hun huisvuil netjes te sorteren enz. Want dat Brussel op veel plaatsen vuil is, weet iedereen. Hoe ook dat aanpakken ?

Thierry Vanhecke: Inderdaad, het aanpakken van de leegstand, het saneren van oude woningen die aangepast worden om minder energie te verbruiken of zelfs via aktieve zonneënergie voor een deel in de eigen behoeften te voorzien; het past in dit ecologisch plaatje. Pro Bruxsel wil niet overal en ten allen tijde origineel zijn: het Gewest neemt zich voor om tegen 2020 het energieverbruik in het Gewest met 20% te doen dalen. Wel; laten we gewoon het nodige doen om dat streefdoel te halen. dat bekom je enkel via een vlotte samenwerking tussen overheid, industrie en particulieren, die verantwoordelijk zijn voor het huishoudelijk verbruik en de vervuiling die hun vervoermiddel veroorzaakt. Ik denk mij te herinneren dat zo'n 20% van het autoverkeer gebeurt op een afstand van minder dan 5 kilometer, en 50% op minder dan 10 kilometer! Dat zijn toch sprekende cijfers waarmee je de bevolking kan sensibiliseren.

Daarnaast, en dit is een heel persoonlijke noot, ben ik ervan overtuigd dat de beperking van je vleesconsumptie, met inachtname van de vervuiling geproduceerd voor de teelt, het vervoer, het slachten, de verpakking en het transport tot bij de verbuiker ook veel kan opleveren. Met één dag per week geen vlees te éten haal je al meer dan de helft van je 20%-doelstelling. Studies zijn dat nu cijfermatig aan het vastleggen.

Dus ja inderdaad, massale cursussen milieu-bewustzijn moeten er komen van op zeer vroege leeftijd, met respect voor al die goederen die niet zuinig worden gebruikt omdat ze niets of zeer weinig kosten, zoals water.

Het fenomeen van de bevolkingsexplosie in Brussel zijn we nog aan het bestuderen, maar duidelijk is dat er meer zal moeten geduid worden, en dat we allen een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de herbergcapiciteit van Gaïa.

jpe: Hoe zit het met de multiculturele invulling van jullie kandidatenlijsten ?

Thierry Vanhecke: "De leden van onze partij zijn heel divers. We hebben mensen van verschillende origines. Maar het zijn mensen die al een Belgisch, een Brussels traject doorlopen hebben; die al de tradities van de stad hebben opgenomen, mensen die soms meer talen kennen dan jij of ik! Mensen staan dus niet op de lijst omdat ze van die of die origine zijn, maar omdat ze aan een Brussels project willen meewerken."

jpe: De vooruitzichten voor 13 juni ? Hoe zie je die ?

Thierry Vanhecke: "Het doel van Pro Bruxsel is om een verkozene in de Kamer te krijgen."

jpe: Hoeveel stemmen zijn daarvoor nodig ?

Thierry Vanhecke: "24.000 stemmen. Dat is ons streefdoel. We komen van 8.000 en we moeten nu aantonen dat we stevig aan het groeien zijn en dat men in de komende jaren met onze standpunten rekening zal moeten houden, omdat heel wat burgers achter ons staan. En in 2014 mikken willen we verkozenen behalen in het Brussels Parlement."

http://mediadoc.skynetblogs.be