26/09/2010

Democratische bescherming van de minderheden: wat met de taalgemengde gezinnen?

Sinds geruime tijd slaan Vlamingen en franstaligen elkaar om de oren met het argument dat er geen respect zou opgeleverd worden voor de (taal)minderheden : in Vlaanderen, in de Rand, wordt het de franstaligen het leven vaak zuur gemaakt op administratief gebied (ook al zouden kleine taalinspanningen van franstalige nieuwkomers in de Rand meer dan welkom zijn), terwijl in Brussel, tweetalige stad en Regio, het Nederlands nog steeds het zwakke broertje is en de taalwetgeving -ook op administratief vlak- aan de laars wordt gelapt.

Vlamingen die naar Wallonië verhuizen of er gevestigd zijn, vormen blijkbaar geen probleem: tot hiertoe heb ik nooit gehoord dat er 'faciliteiten' door die groep geclaimed zou worden (op de enkele en sinds lang bestaande faciliteitsregelingen na).

Zorgwekkend is de manier waarop er vandaag omgegaan wordt met taalgemengde gezinnen. In de meeste andere landen worden taalgemengde gezinnen (bijvoorbeeld Engels/Spaans) met beide handen toegejuicht: een meerwaarde voor de kinderen, zo wordt gesteld, een kansje meer in het leven en een open kijk op de wereld.

Niet zo in België, waar de taalgemengde gezinnen vaak als 'vreemde eenden' door het leven gaan.

Steeds meer leven Vlamingen en franstaligen naast elkaar, als ze al niet beginnen elkaar uit de weg te gaan om conficten te vermijden. Wellicht vanuit een defensieve houding, maar psychologische studies (*) tonen aan dat de confrontatie met de andere (cultuur) de kans biedt om psychische mechanismen te ontwikkelen die plaats schenken aan « de andere », die het « andere » aanvaardbaar maakt, waarbij een mogelijkheid tot dialoog ontstaat, hoe moeilijk ook, zodat moeilijke dingen kunnen verwoord worden en verschillen aanvaard.

Het zou daarom een goede zaak zijn ons oor wat meer te luister te leggen bij taalgemengde gezinnen om te putten uit hun ervaringen.

Onze media treffen wellicht ook schuld aan dit vervreemdingsverschijnsel: ze zenden enkel negatieve signalen uit – good news is no news- en angst doet natuurlijk verkopen.

Bij wijze van voorbeeld: de laatste maanden stonden de kranten vol van de zogenaamde « Maddens-doctrine » (vereenvoudigd gezegd: « Onderhandel met de franstaligen wanneer zij op hun knieën komen bedelen »), daar waar er zeer beperkte aandacht werd geschonken aan de voorstellen van bvb de professoren Van Parijs (die opkomt voor een -zij het gelimiteerd- nationaal kiesdistrict) of Philippe Destatte (die pleit voor een federale Staat die stoelt op vier gewesten).

Je moet als taalgemengd gezin echt op je hoede zijn, je niet laten meeslepen door makkelijke slogans die doorgaans kwetsend zijn voor de andere taalgemeenschap. Pijnlijke dingen moeten doorgepraat worden in alle openheid en zonder vooroordelen, waarbij de ene de andere zijn « groot gelijk » niet wil opdringen. Een hele opdracht.

Conclusie is voor mij dat in het algemeen, meertaligheid in alle gevallen een troef is, en dat de wederzijdse kennis van de andere taal heelwat misverstanden zal verhinderen.

Maar als we verder gaan in het opsplitsen van het land in taalgemeenschappen en het ophitsen van de ene gemeenschap tegenover de andere, zullen we vroeg of laat onze stem moet laten horen als « minderheid » in dit land, en wie weet, beroep moeten doen op de Europe wetgeving inzake bescherming van de minderheden (voor zover een minderheid niet moet bestaan uit een homogene taal- of cultuurgroep).

(*) Rimé Bernard en anderen: « Emotions et attitudes face aux relations entre les communautés linguistiques en Belgique chez des répondants francophones et néerlandophones de différentes orientations politiques ».

09/09/2010

A vos portefeuilles - Een gat in uw portemonnee???

Wat denken jullie van de voorziene splitsing van de kinderbijslag? Zijn jullie bereid om te kiezen tussen een Vlaams en een Waals systeem?

Que pensez-vous de la scission des allocations familiales? Prêts à opter pour l'éventuel système francophone ou flamand et à en porter les conséquences financières?

Trouvez-vous normal qu'un vaccin hyperimportant coûte 5 fois plus au francophone qu'au flamand? Ne sommes nous pas tous égaux devant la santé?
Les Bruxellois payeront donc également 5 fois plus, sauf si les commissions communautaires s'en mêlent, auquel cas il y aura vraisemblablement différence entre les néerlandophones BXLois et les FR- BXL-ois...

Wat vinden jullie van het feit dat franstaligen 5 maal meer moeten betalen voor een vaccin tegen baarmoederhalskanker dans de Vlamingen? Zijn we niet allen gelijk wanneer het om gezondheid gaat?

En "francophonie", les jeunes wallons peuvent bénéficier d'un plan Marshall-jeunes pour aller étudier à l'étranger (sommes s'élevant à qq milliers d'euros), tandis que les jeunes FR bruxellois, non. Pour la Wallonie, étudier à l'étranger fait partie des études, à BXL de la formation à l'emploi... Cherchez l'erreur!

Ik lees tamelijk veel boeken in het Nederlands, Frans en Engels. Welnu, het ergert mij mateloos dat ik me in twee verschillende 'hoofdstelijke' bibliotheken moet inschrijven (en er het prijskaartje voor moet betalen) terwijl we toch in een multiculturele en veeltalige (150) Europese stad wonen. U niet?

Quand nous lisons qu'a BXL, il y a un coach pour activer 300 sans emploi et en Flandre 1 pour 30, n'y a-t-il pas un petit problème?

Het activeringsbeleid van werkzoekenden voorziet één coach voor 30 personen in VL, voor 300 in BXL? Alles kosjer?

In het buitenland worden de Gewesten vaak vertegenwoordigd, naast de Belgische attaché, door 2 of 3 regionale attachés? Heeft iemand daarvan al eens een kosten/batenanalyse gemaakt?

A l'étranger, outre le délégué fédéral, nous disposons dans de nombreux pays de deux, voir de 3 attachés économiques régionaux. Quelqu'un a-t-il connaissance d'une étude coûts-bénéfices qui aurait été réalisée par rapport à cette situation?

Les 380.000 navetteurs utilisent pour une bonne part la STIB sans participer au surcoût qui est porté par les seuls Bruxellois? Juste?

De 380.000 pendelaars uit VL en WL die in Brussel werken, gebruiken heel vaak de MIVB, waarvan de kosten niet gedekt worden door de reiskaartjes. De Brusselaars betaalt dus (rechtstreeks en onrechtstreeks) heelwat meer. Zuiver op de graat?

Nos seniors qui doivent se rendre en maison de repos à BXL se retrouvent souvent devant le choix difficile: aller dans une 'maison' dont ont ne connait pas forcement la langue véhiculaire mais qui offre de meilleurs services... Deux poids, deux mesures? Une ponction importance, en tout cas, pour les portefeuilles des vieux et/ou de leurs enfants...

Onze ouden die naar een rusthuis moeten (dit geldt bvb ook voor 'nieuwe belgen' die hun loopbaan achter de rug hebben, staan soms voor een moeilijke keuze: kiezen voor een tehuis waarvan men de taal niet machtig is, maar waar de levenskwaliteit beter is, of een tehuis waar de voertaal gekend is maar op een lager pitje draait... Twee maten, twee gewichten? De prijs daarvan voor de portemonnee van de ouden en voor hun kinderen?


Etc etc etc...

Deze lijst is nog maar een begin, enkele zaken die me door het hoofd schoten.
Ajoutez vous-même d'autres sujets à cette liste svp!!!

Et, bien entendu, ceci sont des exemples d'ordre général, tous les détails n'ont pas été vérifiés jusqu'à la dernière virgule.
Het gaat om grote lijnen, niet om detailsituaties.

De nombreux autres domaines n'ont donc pas été évoqués... mais...


IL EN VA DE VOTRE ARGENT !!!!!

GANS DIE NEVROTISCHE DISCUSSIES HEBBEN WEL EEN WEERSLAG OP UW FINANCIELE SITUATIE!!!!!!!!!!!!!